JURAJSKI FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ

29.06.2022

JURAJSKI FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ

JURAJSKI FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ - KOZIEGŁOWY 2022 ROK koordynuje zgłoszenia dla powiatu częstochowskiegoZapraszamy do udziału w Jurajskim Festiwalu Kultury Ludowej  - Koziegłowy 2022. Przegląd zespołów ludowych z terenu północnej Jury, składa się z dwóch etapów konkursowych:- I etap obejmuje powiaty: będziński (Siewierz 29.07), częstochowski (Lelów 02.08), myszkowski (Myszków 20.07), zawierciański (Łazy 28.07);- II etap regionalny i finał odbędzie się 20 sierpnia 2022r. w Koziegłowach.Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia do I etapu Festiwalu dla wykonawców z powiatu częstochowskiego. Przegląd odbędzie się 2 sierpnia 2022 r. od godz. 9.00 w Gminny Ośrodku Kultury w Lelowie.Kartę zgłoszenia dla powiatu częstochowskiego wykonawcy/zespoły powinny dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie drogą pocztową na adres: ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa  lub elektroniczną na adres: folklor@rok.czestochowa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14.07.2022.Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej rok.czestochowa.plW każdej kategorii przeglądu powiatowego dwa najlepsze zespoły będą nominowane do konkursu finałowego, który odbędzie się 20 sierpnia 2022 r. w plenerze Centrum Rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28.Laureaci powiatowego przeglądu otrzymają pamiątkowe statuetki ufundowane przez Starostę Powiatu Częstochowskiego, które zostaną wręczone podczas konkursu regionalnego w Koziegłowach. Finaliści otrzymają nagrody pieniężne.Każdą gminę w wybranej kategorii może reprezentować tyko jeden wykonawca/zespół.W przeglądzie biorą udział zespoły folklorystyczne: taneczne, śpiewacze, obrzędowe, kapele ludowe, śpiewacy i instrumentaliści;Czas trwania występu wraz z przygotowaniem dla zespołów tanecznych do 10 min, zespołów śpiewaczych do 5 min, instrumentalistów i solistów do 5 min, kapel ludowych do 10 min,  zespołów obrzędowych do 15 min;  Organizatorem głównym Festiwalu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w KoziegłowachWspółorganizatorami są: Starostwo Powiatowe w Będzinie, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Gmina i Miasto Koziegłowy, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Miejski Dom Kultury w Myszkowie, Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, Miejski Ośrodek Kultury w Łazach, Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie,Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.RegulaminKlauzula Rodo Formularz zgłoszenia

Czytaj więcej...

Powitanie lata

24.06.2022

Powitanie lata

Serdecznie zapraszamy na powitanie lata nad zalewem w Lelowie

Czytaj więcej...

Puszczanie wianków 2022

24.06.2022

Puszczanie wianków 2022

Tegoroczne wianki popłynęły!

Czytaj więcej...

.

15.06.2022

Zapraszamy na cykl działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu ''Lelów miejsce spotkania kultur''

Serdecznie zapraszamy na cykl działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu "Lelów miejsce spotkania kultur", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022Realizacja projektu „Lelów miejsce spotkania kultur" ma na celu przybliżenie historii oraz zwyczajów kultury polskiej i żydowskiej, a także ukazanie tego, jak w przeszłości, w Lelowie przenikały się obie kultury. Do istotnych założeń projektu należy również propagowanie idei dialogu międzykulturowego, tolerancji i otwartości. W ramach projektu zrealizowane zostaną liczne działania edukacyjne: - pokaz filmowy, wykład, spotkanie i dyskusja - oprowadzanie po ohelu i synagodze- warsztaty muzyczne poświęcone kulturze polskiej i żydowskiej.

Czytaj więcej...

.

23.06.2022

Rozstrzygnięcie XIII Konkursu pod hasłem ''WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI''

Lelów, dn. 22.06.2022 r.  PROTOKÓŁXIII KONKURSU pod hasłem: „WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI”  Konkurs został zorganizowany na terenie Gminy Lelów w pięciu kategoriach: przedszkole; klasy I - III; klasy IV - VI; klasy VII - VIII oraz dorośli.Celami konkursu były: popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowanie poczucia estetyki, uwrażliwienie na piękno, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej. Konkurs obejmował wykonanie wianka z żywych roślin (kwiaty, zioła). Na konkurs wpłynęło 12 prac.      Komisja w składzie: Joanna Sokolińska, Angelika Migalska oraz Daria Nowak dokonała oceny prac.Przyznane zostały następujące miejsca: KATEGORIA: przedszkole Lp. IMIĘ I NAZWISKO NAZWA SZKOŁY            MIEJSCE 1. Alicja Piętak SP w Ślęzanach                  I  KATEGORIA: klasy I - III SP Lp. IMIĘ I NAZWISKO NAZWA SZKOŁY MIEJSCE 1. Weronika Mazanek SP w Ślęzanach I 2. Szymon Pawlik ZSP w Lelowie I  KATEGORIA: klasy IV - VI SP Lp. IMIĘ I NAZWISKO NAZWA SZKOŁY MIEJSCE 1. Wiktoria Łapaj SP w Ślęzanach I 2. Kamila Trynda SP w Ślęzanach I 3. Patrycja Tkacz SP w Ślęzanach II 4. Laura Pawlik ZSP w Lelowie II 5. Małgorzata Piętak SP w Ślęzanach III 6. Nikola Wichrowska SP w Podlesiu III  KATEGORIA: dorośli Lp. IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE 1. Monika Koper Ślęzany I 2. Joanna Kasprzyk Bystrzanowice II 3. Dorota Palka Podlesie III    ORGANIZATOR:                                                                   KOMISJA W SKŁADZIE:                                                        Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie                                 Joanna Sokolińska                                                                                               Angelika Migalska                                                                                               Daria Nowak                                                                                                Zapraszamy do obejrzenia wianków: XIII Konkurs pod hasłem "WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI"

Czytaj więcej...

Konkurs Piosenki Żydowskiej

15.06.2022

Konkurs Piosenki Żydowskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Piosenki Żydowskiej, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie w ramach realizacji projektu edukacyjnego "Lelów miejsce spotkania kultur", który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.Poniżej zamieszczamy regulamin Konkursu:I. ORGANIZATORZYGminny Ośrodek Kultury w LelowieII. CELE KONKURSUPropagowanie i popularyzowanie projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” w oparciu o repertuar zespołów klezmerskich oraz zespołów prezentujących muzykę żydowską. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. Kształtowanie postawy tolerancyjnej względem innej religii, kultury i tradycji. Propagowanie dialogu międzykulturowego. Popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską.III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE1. Do udziału zapraszamy solistów w kategorii wiekowej 10 - 18 lat oraz dorosłych z województwa śląskiego.2. Wykonawca przygotowuje dwie piosenki z repertuaru zespołu klezmerskiego. Przewiduje się również własną aranżację podkładu.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie mailowo, faxem lub pocztą na adres GOK w Lelowie, ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów z dopiskiem „Konkurs Piosenki Żydowskiej”. Kartę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2022 r. W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do GOK.4. Przesłuchanie solistów odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r. w sali widowiskowej GOK w Lelowie.5. Zgłoszenia do konkursu dokonuje    a) placówka delegująca    b) rodzic lub opiekun IV. OCENAOceny dokona komisja powołana przez Organizatora według następujących kryteriów:- techniczny poziom wykonania utworu,- właściwy dobór piosenki, - interpretację utworu, - prezentację sceniczną.  V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIAKomisja przyzna statuetki nagrodzonym i wyróżnionym laureatom.  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1) Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom sprzęt nagłaśniający oraz aparaturę do odtworzenia półplaybacku. O ewentualnych zmianach organizacyjno – regulaminowych uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie. 2)    Niepełnoletni uczestnicy konkursu przyjeżdżają z opiekunem (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel).3)    Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja zgłaszająca.4)     Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów.5)    Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.6) Niepełnoletni uczestnik konkursu musi przedłożyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów na jego uczestniczenie w konkursie oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej (wzór karty zgłoszenia oraz wszystkie klauzule dostępne poniżej).7) Uczestnik zezwala na bezpłatne wykorzystanie w celach promocji i reklamy wizerunku, materiałów dźwiękowych i filmowych z jego uczestnictwem, nagranych podczas konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia.8)      Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.9)      Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.Formularz zgłoszeniowy

Czytaj więcej...

XIII Konkurs pod hasłem Wianek Świętojański 2022

31.05.2022

XIII Konkurs pod hasłem Wianek Świętojański 2022

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Konkursie zorganizowanym pod hasłem Wianek Świętojański. Regulamin: I. Cele konkursu: - popularyzacja plastycznej twórczości uczestników - kształtowanie poczucia estetyki - uwrażliwianie na piękno - rozwijanie myślenia otwartego i twórczego - rozwijanie wyobraźni plastycznej II. Warunki uczestnictwa: - Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych - Konkurs obejmuje wykonanie wianka - Prace powinny być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem żywych roślin (kwiaty, zioła) - Wszystkie prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:  imię, nazwisko, wiek, adres szkoły lub placówki, którą reprezentuje lub adres prywatny - Prace należy dostarczyć na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, ul. Szczekocińska 31, 42 - 235 Lelów Pracy należy dostarczyć  do dnia 21 czerwca 2022 r. W godzinach pracy biura GOK w Lelowie. III. Ocena prac: - Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac w czterech grupach wiekowych:  I GRUPA dzieci klas I-III II GRUPA dzieci klas IV-VI III GRUPA klasa VII,VIII IV GRUPA dorośli   Ogłoszenie wyników konkursu wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi: 23 czerwca 2022 r.   IV. Uwagi końcowe: - Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora

Czytaj więcej...

Piknik Rodzinny 2022 r. - Koncert Laureatów IX Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży

30.05.2022

Piknik Rodzinny 2022 r. - Koncert Laureatów IX Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży

W niedzielę 29 maja 2022 r. z uwagi na niepewną sytuację pogodową, Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka odbył się wyjątkowo w murach Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie. W tym dniu zostały uroczyście wręczone statuetki dla laureatów oraz dyplomy i nagrody dla wyróżnionych uczestników IX Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących. Grono tegorocznych uczestników Festiwalu zostało powiększone o naszych przyjaciół z Ukrainy. Piknik jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy, jaki i okolicznych miejscowości.Piknik rozpoczął się od oficjalnego powitania gości. Następnie odczytany został protokół IX Festiwalu Artystycznego. Laureaci osobiście odbierali statuetki za swoje osiągnięcia muzyczne i taneczne z rąk Pani Marianny Dziury- Radnej Powiatu Częstochowskiego, Pani Karoliny Mrugalskiej- instruktor ds. muzyki z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Pana Krzysztofa Molendy- Wójta Gminy Lelów oraz Pani Ewy Molendy- Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie. Statuetki, którymi nagrodzono laureatów IX Festiwalu Artystycznego zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie. Po uroczystym wręczeniu statuetek, goście złożyli serdeczne życzenia dla wszystkich mam oraz dzieci z racji ich święta. Po nagrodzeniu wszystkich laureatów tegorocznego Festiwalu, najmłodsi mieli okazję zaprezentować swoje muzyczne talenty. Po zaprezentowaniu się przedszkolaków, Pani Ewa Molenda odczytała protokół Konkursu Plastycznego „Bukiet dla mojej Mamy” oraz poprosiła laureatów po odbiór nagród i dyplomów. Dzieci natomiast miały okazję wręczyć swoim mamom przygotowane podczas konkursu bukiety. Po tym plastycznym przerywniku, powrócono do prezentacji laureatów Festiwalu. W tym dniu wszyscy zgromadzeni mogli usłyszeć utwory, które uczestnicy przygotowali do konkursu i za wykonanie których otrzymali miejsce na podium.W czasie trwania pikniku, dzieci mogły skorzystać z możliwości zakupu lodów, gofrów, waty cukrowej oraz popcornu. Po zaprezentowaniu się wszystkich tegorocznych laureatów Piknik dobiegł końca. Pani Dyrektor Ewa Molenda serdecznie podziękowała wszystkim zgromadzonym i wyraziła nadzieję na spotkanie w przyszłym roku.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji pod linkiem: Piknik Rodzinny 2022 r.A także do zapoznania się z protokołem: Protokół IX Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących

Czytaj więcej...

Lelów miejsce spotkania kultur- realizacja projektu w ramach NCK EtnoPolska. Edycja 2022

11.05.2022

Lelów miejsce spotkania kultur- realizacja projektu w ramach NCK EtnoPolska. Edycja 2022

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie uzyskał dofinansowanie w kwocie 74 000,00 zł na realizację projektu edukacyjnego „Lelów miejsce spotkania kultur". „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022”. Realizacja projektu „Lelów miejsce spotkania kultur" ma na celu przybliżenie historii oraz zwyczajów kultury polskiej i żydowskiej, a także ukazanie tego, jak w przeszłości, w Lelowie przenikały się obie kultury. Do istotnych założeń projektu należy również propagowanie idei dialogu międzykulturowego, tolerancji i otwartości. W ramach projektu zrealizowane zostaną liczne działania edukacyjne, w tym przede wszystkim: wykłady, dyskusje, spotkania, pokazy filmowe, cykle warsztatów edukacyjnych, konkursy, wystawy i koncerty. Ich zadaniem będzie utrwalenie pamięci o przeszłości oraz otwieranie uczestników na różnorodne, także i współczesne zagadnienia kulturowe. Wszystkie działania mają zaowocować uwrażliwieniem społeczności na problematykę wielokulturowości i dialogu międzykulturowego.  Efektem końcowym projektu będzie z kolei organizacja Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XIX Święto Ciulimu–Czulentu” W najbliższym czasie przekażemy Państwu wszelkie informacje, dotyczące uczestnictwa w projekcie. Tym samym zachęcamy serdecznie do śledzenia naszej strony internetowej.                     

Czytaj więcej...

Piknik Rodzinny 2022

17.05.2022

Piknik Rodzinny 2022

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny Piknik Rodzinny, który odbędzie się 29 maja, na placu szkolnym w Lelowie.

Czytaj więcej...

Aktualności

Wyszukiwarka

Newsletter